เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ประมาณการรายจ ายรวมทั้งสิ้น 400,293,110 บาท แผนงานสาธารณสุข ประมาณการรายจ ายรวม 237,938,110 บาท งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 198,387,110 บาท งบบุคลากร รวม 11,485,000 บาท เงินเดือน (ฝ ายประจำ) รวม 11,485,000 บาท (1) ประเภทเงินเดือนข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเดือนข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น พร อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท ากับอัตราเงินประจำตำแหน งที่ได รับ เป นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนคร ปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการ ค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและ พนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง - เงินเพิ่มสำหรับตำแหน งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได แก นายแพทย ทันตแพทย พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนด ตำแหน งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy