เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.2 (3) ประเภทเงินประจำตำแหน ง จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินประจำตำแหน งให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ผู มีสิทธิได รับตามบัญชีอัตราเงิน ประจำตำแหน งของพนักงานท องถิ่น และเป นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของ ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และ ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง ให แก ผู อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม หัวหน าฝ าย และข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่ดำรงตำแหน งวิชาชีพเฉพาะ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทค าจ างลูกจ างประจำ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าจ างประจำให แก ลูกจ างประจำ พร อมทั้งเงินปรับปรุงค าจ างประจำ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของลูกจ างประจำ จำนวน 15,000 บาท - เงินค าตอบแทนพิเศษของลูกจ างประจำที่ได รับค าจ างถึงขั้นสูงหรือใกล ถึงขั้นสูงของ ตำแหน ง เพื่อจ ายเป นเงินค าตอบแทนพิเศษของลูกจ างประจำที่ได รับการประเมินให เลื่อนขั้นค าจ างเกินกว าขั้นที่เหลืออยู โดยนำผลการเลื่อนขั้นส วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป นค าตอบแทนพิเศษในอัตราร อยละตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค าใช จ าย เงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ างประจำ เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ างประจำ ที่บรรจุหรือแต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งนั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนคร ปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการ ค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและ พนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy