เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.3 (6) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ างและเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (7) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต างๆ สำหรับพนักงานจ าง ดังนี้ - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ าง เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างทั่วไปที่บรรจุหรือ แต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน ง นั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาล นครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนด รายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ าง และพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบดำเนินงาน รวม 178,034,800 บาท ค าตอบแทน รวม 1,420,000 บาท ( 1 ) ประเภทค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างประจำ และพนักงานจ างของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได รับเงินตาม ระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 2 ) ประเภทค าเช าบ าน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าเช าบ านให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 ) ประเภทเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินช วยเหลือการศึกษาบุตรให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น และลูกจ างประจำ ที่มีสิทธิ ได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy