เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.4 ค าใช สอย รวม 173,424,800 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ จำนวน 172,124,800 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายให ได มาซึ่งบริการต างๆ ดังนี้ (1.1) ค าเย็บหนังสือ เข าปกหนังสือ จัดทำรูปเล มเอกสาร (1.2) ค าเช าที่ดิน (1.3) ค าจ างเหมาบริการ เช น ค าจ างเหมาเอกชนดำเนินการด านการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ด านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุและศูนย บริการสาธารณสุข ด านการจัดเก็บขนย าย และกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค าจ างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล อม ค าจ าง เหมาบริการส งข อมูลด วยระบบ GPS ค าต อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ ส งข อมูล และจ างเหมาเอกชน ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและกำจัดมูลฝอย ตามโครงการจ างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25 70 ) หน า 23 1 ลำดับที่ 1. 1 (1.4) ค าติดตั้งมิเตอร ไฟฟ า / น้ำประปา / โทรศัพท / อินเตอร เน็ต (1.5) ค าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท อไอเสียของรถและ เครื่องจักรกล ฯลฯ (1.6) ค าการตรวจมลพิษจากฌาปนสถาน และตรวจคุณภาพน้ำ (1. 7 ) ค าจ างเหมาอื่นๆที่จำเป น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได เป นเงิน 18,229,120 บาท) (1.8) ค าจ างเหมาเอกชนเก็บ ขน มูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) งบประมาณผูกพัน 5 ป (งบประมาณ 2564 - 2568) งบประมาณที่ตั้งไว ทั้งสิ้น 769,478,400 บาท ตามโครงการจ างเหมาเอกชนเก็บ ขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25 70 ) หน า 231 ลำดับที่ 1.2 มีรายละเอียดงบประมาณผูกพัน ดังนี้ 1.8.1 งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 139,646,080 บาท 1.8.2 งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 146, 770 ,88 0 บาท 1.8.3 งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 153,895,68 0 บาท 1.8.4 งบประมาณ พ.ศ. 256 7 จำนวน 1 61,020,48 0 บาท 1.8.5 งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 168,145,28 0 บาท ( ตั้งจ ายจากเงินรายได เป นเงิน 103,385,680 บาท) (ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป นเงิน 50,510,000 บาท) (2) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ ดังนี้

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy