เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.5 (2.1) ค าลงทะเบียนในการฝ กอบรม จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าลงทะเบียนในการฝ กอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 2 ) ค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ เช น ค าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค าพาหนะ ค าเช าที่พัก ค าผ านทางด วนพิเศษ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 2.3 ) ค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน กรณีเจ าหน าที่กองสาธารณสุขฯกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ. 2539 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทค าบำรุงรักษาและซ อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม และ ศูนย บริการสาธารณสุข เพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ ดังนี้ - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมครุภัณฑ เช น รถยนต บรรทุกขยะ รถยนต บรรทุกน้ำ รถยนต เครื่องตัดหญ า เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เครื่องจักรกล เป นต น - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินอื่น เช น วัสดุต างๆ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 3,150,000 บาท (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 800,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงาน เช น เครื่องเขียน แบบพิมพ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม บรรทัด กระดาษไข ถังน้ำดื่มและน้ำดื่ม หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือวิชาการ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทวัสดุไฟฟ าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุไฟฟ าและวิทยุ เช น หลอดไฟฟ า สายไฟฟ า ฟ วส เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy