เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล รวม 4,175,000 บาท งบบุคลากร รวม 1,855,000 บาท เงินเดือน (ฝ ายประจำ) รวม 1,855,000 บาท (1) ประเภทเงินเดือนข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น จำนวน 900,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเดือนข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น พร อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น จำนวน 155,000 บาท เพื่ อจ ายเป นค าตอบแทนนอกเหนือจากเงิ นเดื อนในอัตราเท ากับอัตราเงิ นประจำตำแหน งที่ ได รับ เป นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาล นครปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการ ค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและ พนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง - เงินเพิ่มสำหรับตำแหน งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได แก นายแพทย ทันตแพทย พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนด ตำแหน งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทเงินประจำตำแหน ง จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินประจำตำแหน งให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ผู มีสิทธิได รับตามบัญชีอัตราเงิน ประจำตำแหน งของพนักงานท องถิ่น และเป นไปตามพระราขบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy