เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.12 พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส วนท องถิ่ น เรื่ อง การกำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่ น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง ให แก ผู อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม หัวหน าฝ าย และ ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่นที่ดำรงตำแหน งวิชาชีพเฉพาะ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง และเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต างๆ สำหรับพนักงานจ าง ดังนี้ - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ าง เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างทั่วไปที่บรรจุ หรือแต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน ง นั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว า ระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนด รายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและ พนักงานจ าง ( ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง งบดำเนินงาน รวม 2,120,000 บาท ค าตอบแทน รวม 530, 000 บาท (1) ประเภทค าตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเป นประโยชน แก องค กรปกครองส วนท องถิ่น จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนเจ าหน าที่ที่ปฏิบัติงานให แก หน วยบริการสาธารณสุขขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยเงินค าตอบแทนเจ าหน าที่ที่ปฏิบัติงานให แก หน วยบริการสาธารณสุข ขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยอาสาสมัครบริบาลท องถิ่นขององค กรปกครองส วนท องถิ่นและการเบิกค าใช จ าย พ.ศ. 2562 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy