เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.13 ( 2 ) ประเภทค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างประจำ และพนักงานจ าง ของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทค าเช าบ าน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าเช าบ านให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 4 ) ประเภทเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินช วยเหลือการศึกษาบุตรให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น และลูกจ างประจำที่มีสิทธิ ได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าใช สอย รวม 3 10,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายให ได มาซึ่งบริการต างๆ ดังนี้ (1.1) ค าเย็บหนังสือ เข าปกหนังสือ จัดทำรูปเล มเอกสาร (1.2) ค าเช าที่ดิน (1.3) ค าจ างเหมาบริการ เช น ค าจ างเหมาเอกชนดำเนินการด านการดูแลรักษาความ ปลอดภัยสถานที่ราชการ ด านการรักษาความสะอาด ศูนย บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว จรจัด ค าจ างเหมาบริการส งข อมูลด วยระบบ GPS ค าต อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ ส งข อมูล (1.4) ค าติดตั้งมิเตอร ไฟฟ า / น้ำประปา/โทรศัพท / อินเตอร เน็ต (1.5) ค าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท อไอเสียของรถและ เครื่องจักรกล ฯลฯ (1.6) ค าจ างเหมาอื่นๆที่จำเป น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ จำนวน 110,000 บาท เพื่อเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล อม ดังนี้

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy