เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.16 (9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 10,000 บาท เพื่ อจ ายเป นค าวัสดุโฆษณาและเผยแพร เช น โฟม กระดาษโปสเตอร แผงติดประกาศ ผ า / แผ นป าย ประชาสัมพันธ เทปหรือแผ นบันทึกเสียง / ภาพ รูปที่ได จากการล าง / อัด / ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ ตาม ภารกิจของกองสาธารณสุขฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (10) ประเภทวัสดุเครื่องแต งกาย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุเครื่องแต งกาย เช น เสื้อ ถุงมือ รองเท า เป นต น เพื่อใช ในการปฏิบัติงานป องกันและควบคุมโรค งานศูนย บริการสาธารณสุข ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุคอมพิวเตอร เช น กระดาษต อเนื่อง / หมึกสำหรับเครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เครื่องเก็บข อมูล จากคอมพิวเตอร เครื่องอ านและบันทึกข อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟต แวร ที่มี/ไม มีกำหนด ไว ในเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต อหน วยไม เกิน 20,000 บาท เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (12) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุอื่น เช น มิเตอร น้ำ – ไฟฟ า เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบลงทุน รวม 200,000 บาท ค าครุภัณฑ รวม 200,000 บาท ( 1 ) ประเภทค าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของกองสาธารณสุขฯ เพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ เช น รถยนต รถยนต บรรทุกขยะ รถยนต บรรทุกน้ำ เครื่ องจักรกล เป นต น และตามโครงการ บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก อสร างและครุภัณฑ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน า 396 ลำดับที่ 1.1 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy