เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.18 (3) ประเภทเงินประจำตำแหน ง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินประจำตำแหน งให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ผู มีสิทธิได รับตามบัญชีอัตราเงิน ประจำตำแหน งของพนักงานท องถิ่น และเป นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงาน บุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของ ข าราชการ หรือพนักงาน ส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข องให แก ผู อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม หัวหน าฝ ายและ ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่ดำรงตำแหน งวิชาชีพเฉพาะ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 3,500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง และเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 400 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต างๆ สำหรับพนักงานจ าง ดังนี้ - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ าง เพื่อจ าย เป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างทั่วไปที่ บรรจุหรือแต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน ง นั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผน อัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคล ส วนท องถิ่น เรื่อง กำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของข าราชการ หรือ พนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข อง ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy