เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส. 19 งบดำเนินงาน รวม 14,811,500 บาท ค าตอบแทน รวม 1,500,000 บาท (1) ประเภทค าตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเป นประโยชน แก องค กรปกครองส วนท องถิ่น จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนเจ าหน าที่ที่ปฏิบัติงานให แก หน วยบริการสาธารณสุขขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยเงินค าตอบแทนเจ าหน าที่ที่ปฏิบัติงานให แก หน วยบริการสาธารณสุข ขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยอาสาสมัครบริบาลท องถิ่นขององค กรปกครองส วนท องถิ่นและการเบิกค าใช จ าย พ.ศ. 2562 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 2 ) ประเภทค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างประจำ และพนักงานจ าง ของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได รับเงินตาม ระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 ) ประเภทค าเช าบ าน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าเช าบ านให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินช วยเหลือการศึกษาบุตรให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่นและลูกจ างประจำที่มีสิทธิ ได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าใช สอย รวม 3, 435 ,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ รวม 2,500,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายให ได มาซึ่งบริการต างๆ ดังนี้ (1.1) ค าเย็บหนังสือ เข าปกหนังสือ จัดทำรูปเล มเอกสาร (1.2) ค าเช าที่ดิน

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy