เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.2 0 (1.3) ค าจ างเหมาบริการ เช น ค าจ างเหมาเอกชนดำเนินการด านการดูแลรักษาความ ปลอดภัยสถานที่ราชการ ด านการรักษาความสะอาด ศูนย บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว จรจัด ค าจ างเหมาบริการส งข อมูลด วยระบบ GPS ค าต อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ ส งข อมูล (1.4) ค าติดตั้งมิเตอร ไฟฟ า / น้ำประปา / โทรศัพท / อินเตอร เน็ต (1.5) ค าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท อไอเสียของรถและ เครื่องจักรกล ฯลฯ (1.6) ค าจ างเหมาอื่นๆ ที่จำเป น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได เป นเงิน 2,471,7 00 บาท) (1.7) ค าสำรวจข อมูลจำนวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ าฯ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน า 294 ลำดับที่ 3.5 ตามหนังสือกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่น ด วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป นเงิน 28 , 300 บาท) (2) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ จำนวน 335,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ดังนี้ (2. 1 ) ค าลงทะเบียนในการฝ กอบรม จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าลงทะเบียนในการฝ กอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 2 ) ค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ เช น ค าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค าพาหนะ ค าเช าที่พัก ค าผ านทางด วนพิเศษ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 3 ) ค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน กรณีเจ าหน าที่กองสาธารณสุขฯ กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ.2539 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy