เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.2 1 (3) ประเภทค าบำรุงรักษาและซ อมแซม จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินของกองสาธารณสุขฯ และศูนย บริการ สาธารณสุข เพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ ดังนี้ - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมครุภัณฑ เช น รถยนต บรรทุกขยะ รถยนต บรรทุกน้ำ รถยนต เครื่องตัดหญ า เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เครื่องจักรกล เป นต น - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินอื่น เช น วัสดุต างๆ เป นต น - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมครุภัณฑ จากหน วยงานอื่นที่อยู ในการครอบครองดูแลของ เทศบาลนครปากเกร็ด ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 9,536,500 บาท (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงาน เช น เครื่องเขียน แบบพิมพ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม บรรทัด กระดาษไข น้ำดื่ม หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือวิชาการ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทวัสดุไฟฟ าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุไฟฟ าและวิทยุ เช น หลอดไฟฟ า สายไฟฟ า ฟ วส เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทวัสดุงานบ านงานครัว จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุงานบ านงานครัว เช น ไม กวาด ภาชนะใส ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล อเลื่อน เครื่องฉีดน้ำ ถุงขยะพลาสติก บุ งเต า เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทวัสดุก อสร าง จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุก อสร าง เช น ไม สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทินเนอร หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส ง จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุยานพาหนะและขนส ง เช น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต และ รถจักรยานยนต เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy