เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.27 39) ชุมชนบางพูดสามัคคี 8 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบางพูดสามัคคี 8 40) ชุมชนบางพูดสามัคคี 9 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบางพูดสามัคคี 9 41) ชุมชนบางพูดสามัคคี 10 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบางพูดสามัคคี 10 42) ชุมชนบางพูดสามัคคี 11 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบางพูดสามัคคี 11 43) ชุมชนบางพูดสามัคคี 12 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบางพูดสามัคคี 12 44) ชุมชนเสริมสุขนคร โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนเสริมสุขนคร 45) ชุมชนลานทอง โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนลานทอง 46) ชุมชนปากเกร็ดวิลเลจ โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดวิลเลจ 47) ชุมชนไทยสมุทร โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนไทยสมุทร 48) ชุมชนสหกรณ 3 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนสหกรณ 3 49) ชุมชนราชพฤกษ โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนราชพฤกษ 50) ชุมชนวัดกู - มติชน โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนวัดกู - มติชน 51) ชุมชนบ านใหม สมานฉันท 1 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบ านใหม สมานฉันท 1 52) ชุมชนบ านใหม สมานฉันท 2 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบ านใหม สมานฉันท 2 53) ชุมชนบ านใหม สมานฉันท 3 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบ านใหม สมานฉันท 3 54) ชุมชนบ านใหม สมานฉันท 4 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบ านใหม สมานฉันท 4 55) ชุมชนบ านใหม สมานฉันท 5 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบ านใหม สมานฉันท 5 56) ชุมชนบ านใหม สมานฉันท 6 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบ านใหม สมานฉันท 6 57) ชุมชนบ านใหม สมานฉันท 7 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบ านใหม สมานฉันท 7 58) ชุมชนบ านใหม สมานฉันท 8 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนบ านใหม สมานฉันท 8 59) ชุมชนดวงแก ว โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนดวงแก ว 60) ชุมชนมิตรประชา โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนมิตรประชา 61) ชุมชนโรงเรียนทหารขนส ง โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนโรงเรียนทหารขนส ง 62) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1 63) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 2 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 2 64) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 3 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 3 65) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 4 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 4 66) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5 โครงการพระราชดำริด านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5 (ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy