เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.29 ส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือ พนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข อง ให แก ผู อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม หัวหน าฝ าย และข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่นที่ ดำรงตำแหน งวิชาชีพเฉพาะ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง และเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต างๆ สำหรับพนักงานจ าง ดังนี้ - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ าง เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างทั่วไป ที่บรรจุ หรือแต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน ง นั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว า ระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่องการ กำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบดำเนินงาน รวม 6,9 4 5,000 บาท ค าตอบแทน รวม 1,150,000 บาท (1) ประเภทค าตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเป นประโยชน แก องค กรปกครองส วนท องถิ่น จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนเจ าหน าที่ที่ปฏิบัติงานให แก หน วยบริการสาธารณสุขขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยเงินค าตอบแทนเจ าหน าที่ที่ปฏิบัติงานให แก หน วยบริการสาธารณสุข ขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยอาสาสมัครบริบาลท องถิ่นขององค กรปกครองส วนท องถิ่น และการเบิกค าใช จ าย พ.ศ. 2562 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy