เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.3 0 ( 2 ) ประเภทค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 200,000 บาท เพื่ อจ ายเป นค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างประจำ และพนักงานจ าง ของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได รับเงินตาม ระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 ) ประเภทค าเช าบ าน จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าเช าบ านให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินช วยเหลือการศึกษาบุตรให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่นและลูกจ างประจำที่มีสิทธิ ได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าใช สอย รวม 2,9 4 0,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ รวม 2,500,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายให ได มาซึ่งบริการต างๆ ดังนี้ (1.1) ค าเย็บหนังสือ เข าปกหนังสือ จัดทำรูปเล มเอกสาร (1.2) ค าเช าที่ดิน (1.3) ค าจ างเหมาบริ การ เช น ค าจ างเหมาเอกชนดำเนินการด านการดูแลรั กษา ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด านการรักษาความสะอาด ศูนย บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุม สัตว จรจัด ค าจ างเหมาบริการส งข อมูลด วยระบบ GPS ค าต อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ ส งข อมูล (1.4) ค าติดตั้งมิเตอร ไฟฟ า / น้ำประปา/โทรศัพท / อินเตอร เน็ต (1.5) ค าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท อไอเสียของรถและ เครื่องจักรกล ฯลฯ (1.6) ค าจ างเหมาอื่นๆ ที่จำเป น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ จำนวน 4 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ดังนี้

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy