เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.3 1 (2.1) ค าลงทะเบียนในการฝ กอบรม จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าลงทะเบียนในการฝ กอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 2 ) ค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ เช น ค าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค าพาหนะ ค าเช าที่พัก ค าผ านทางด วนพิเศษ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 3 ) ค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน กรณีเจ าหน าที่กองสาธารณสุขฯ กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ.2539 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทค าบำรุงรักษาและซ อมแซม จำนวน 4 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินของกองสาธารณสุขฯ และศูนย บริการ สาธารณสุข เพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ ดังนี้ - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมครุภัณฑ เช น รถยนต บรรทุกขยะ รถยนต บรรทุกน้ำ รถยนต เครื่องตัดหญ า เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เครื่องจักรกล เป นต น - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินอื่น เช น วัสดุต างๆ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 2,465,000 บาท (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงาน เช น เครื่องเขียน แบบพิมพ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม บรรทัด กระดาษไข น้ำดื่ม หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือวิชาการ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทวัสดุไฟฟ าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุไฟฟ าและวิทยุ เช น หลอดไฟฟ า สายไฟฟ า ฟ วส เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy