เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.32 (3) ประเภทวัสดุงานบ านงานครัว จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุงานบ านงานครัว เช น ไม กวาด ภาชนะใส ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล อเลื่อน เครื่องฉีดน้ำ ถุงขยะพลาสติก บุ งเต า เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทวัสดุก อสร าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุก อสร าง เช น ไม สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทินเนอร หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส ง จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุยานพาหนะและขนส ง เช น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต และ รถจักรยานยนต เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น เช น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ าน / แก สหุงต ม เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย จำนวน 800,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย เช น ถุงมือแพทย แอลกอฮอล สำลี ผ าพันแผล วัคซีน ยาและ เวชภัณฑ หลอดแก ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ นกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ ทางการแพทย เพื่อการ ตรวจรักษา เป นต น สำหรับการจัดกิจกรรมให บริการป องกันและควบคุมโรคต างๆ เช น โรคไข เลือดออก ไข หวัดนก โรคพิษสุนัขบ า กิจกรรมให ความรู และกิจกรรมให บริการผู ป วยฉุกเฉิน การดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข อง ของกองสาธารณสุขฯ และตามโครงการแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25 70 ) หน า 290 ลำดับที่ 3.2 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ - โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก จำนวน 100,000 บาท ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุการเกษตร เช น อาหารสัตว ใบมีดเครื่องตัดหญ า สายเอ็นเครื่องตัดหญ า อุปกรณ เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ ปลาหางนกยูง พันธุ ไม ดอกไม ประดับ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy