เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.34 (3) ประเภทค าบริการโทรศัพท จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าโทรศัพท สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม เช น สถานที่จอดรถยนต ศูนย เรียนรู ด านสิ่งแวดล อม ศูนย บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว จรจัด เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทค าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าบริการทางด านโทรคมนาคม เช น ค าใช บริการอินเทอร เน็ต และค าบริการโครงข ายให บริการ ระบบติดตามยานพาหนะ เช น รถยนต รถยนต บรรทุกขยะ รถยนต บรรทุกน้ำ ที่อยู ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบลงทุน รวม 800,000 บาท ค าครุภัณฑ รวม 500,000 บาท (1) ประเภทค าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของกองสาธารณสุขฯ เช น รถยนต รถยนต บรรทุกขยะ รถยนต ขนน้ำ เครื่องจักรกล เป นต น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก อสร างและครุภัณฑ ในความ รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน า 396 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าที่ดิน และสิ่งก อสร าง จำนวน 300,000 บาท (1) ประเภทค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร าง จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม เช น ศูนย บริการสาธารณสุข สำนักงานสัตว จรจัดนราภิรมย เป นต น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก อสร าง และครุภัณฑ ใน ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน า 396 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy