เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม แผนงานเคหะและชุมชน ประมาณการรายจ ายรวม 161,955,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 161,955,000 บาท งบบุคลากร รวม 70,570,000 บาท เงินเดือน (ฝ ายประจำ) รวม 70,570,000 บาท (1) ประเภทเงินเดือนข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเดือนข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น พร อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท ากับอัตราเงินประจำตำแหน งที่ได รับ เป นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนคร ปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการ ค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ างของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและ พนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง - เงินเพิ่มสำหรับตำแหน งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน งที่มีเหตุพิเศษของผู ปฏิบัติงานด านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได แก นายแพทย ทันตแพทย พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy