เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.36 ( 3 ) ประเภทค าจ างลูกจ างประจำ จำนวน 3,500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าจ างประจำให แก ลูกจ างประจำ พร อมทั้งเงินปรับปรุงค าจ างประจำ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 4 ) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของลูกจ างประจำ จำนวน 40,000 บาท - เงินค าตอบแทนพิเศษของลูกจ างประจำที่ได รับค าจ างถึงขั้นสูงหรือใกล ถึงขั้นสูงของ ตำแหน ง เพื่อจ ายเป นเงินค าตอบแทนพิเศษของลูกจ างประจำที่ได รับการประเมินให เลื่อนขั้นค าจ างเกินกว าขั้นที่เหลืออยู โดยนำผลการเลื่อนขั้นส วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป นค าตอบแทนพิเศษในอัตราร อยละตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนคร ปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค าใช จ าย เงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ างประจำ เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ างประจำ ที่บรรจุหรือแต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งนั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว าปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนคร ปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่องการกำหนดรายการค าใช จ าย เงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 5 ) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 50,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง และเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 6 ) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 15,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต างๆ สำหรับพนักงานจ าง ดังนี้ - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ าง เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างทั่วไปที่บรรจุหรือ แต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน ง นั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่องการกำหนด

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy