เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.37 รายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและ พนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง - เงินเพิ่มค าเสี่ยงภัยต อสุขภาพของพนักงานจ าง เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มค าเสี่ยงภัยต อสุขภาพของพนักงานจ าง โดยแจกตามลักษณะการเสี่ยงภัย ดังนี้ 1. งานขุดลอกท อระบายน้ำ ขับรถบรรทุกสูบ ดูดหรือขนถ ายสิ่ งปฏิกูล งานประจำ รถดูดสิ่งปฏิกูล 2. งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอย และ คนงานประจำรถและเรือขยะบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย 3. งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู ปฏิบัติหน าที่ประจำศูนย หรือหน วยกำจัดขยะ มูลฝอย ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบดำเนินงาน รวม 85,085,000 บาท ค าตอบแทน รวม 10,050,000 บาท ( 1 ) ประเภทค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างประจำ และพนักงานจ างของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได รับเงินตาม ระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 2 ) ประเภทค าเช าบ าน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าเช าบ านให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 ) ประเภทเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินช วยเหลือการศึกษาบุตรให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่นและลูกจ างประจำ ที่มีสิทธิ ได รับเงินตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าใช สอย รวม 45,955,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ รวม 15,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายให ได มาซึ่งบริการต างๆ ดังนี้

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy