เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.38 (1.1) ค าเย็บหนังสือ เข าปกหนังสือ จัดทำรูปเล มเอกสาร (1.2) ค าเช าที่ดิน (1.3) ค าจ างเหมาบริการ เช น ค าจ างเหมาเอกชนดำเนินการด านการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ด านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุ ด านการจัดเก็บขนย าย และกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค าจ างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล อม ค าจ างเหมาบริการส งข อมูลด วยระบบ GPS ค าต อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ ส งข อมูล และจ างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและกำจัด มูลฝอย (1.4) ค าติดตั้งมิเตอร ไฟฟ า / น้ำประปา / โทรศัพท / อินเทอร เน็ต (1.5) ค าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท อไอเสียของรถและ เครื่องจักรกล ฯลฯ (1.6) ค าประกันภัยรถยนต (1.7) ค าจ างเหมาอื่นๆ ที่จำเป น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ จำนวน 20,955,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายหมวดอื่นๆ ดังนี้ (2.1) ค าใช จ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข งขัน จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วย การเบิกจ ายค าใช จ ายในการจัดงาน การจัดการแข งขันกีฬาและการส งนักกีฬาเข าร วมการแข งขันกีฬาของ องค กรปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการเบิกค าใช จ ายใน การบริหารงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 1 โครงการ ได แก 1) โครงการรณรงค ลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย (หน า 241 ลำดับที่ 2.3 ) จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดงาน / กิจกรรมรณรงค อบรมความรู การลดคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและ มูลฝอยอันตราย ให แก ประชาชน ผู แทนวัดต างๆ ผู แทนสถานประกอบการ และผู แทนตลาด เพื่อจ ายเป น ค าตกแต งสถานที่ ค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่ องดื่ม ค าเช าเครื่ องเสียง ค าทำความสะอาด ค าสื่อ ประชาสัมพันธ ค าวัสดุอุปกรณ ค าเอกสาร และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy