เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.39 (2.2) ค าใช จ ายในการจัดฝ กอบรมและสัมมนา จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดฝ กอบรมและสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว าด วยค าใช จ ายในการ ฝ กอบรมและการเข ารับการฝ กอบรมของเจ าที่ท องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 2 โครงการ ได แก 1) โครงการอบรมความรู การลด คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย (หน า 241 ลำดับที่ 2.2 ) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรมส งเสริมความรู การลด คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย ให ความรู และ สร างการมีส วนร วมในกิจกรรมของเทศบาล ให แก ประชาชน นักเรียน ผู นำชุมชน และผู ที่เกี่ยวข อง เพื่อจ าย เป นค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าเช า / ตกแต งสถานที่ ค าสมนาคุณวิทยากร ค าพาหนะวิทยากร ค าวัสดุอุปกรณ ค าเอกสาร และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 2) โครงการส งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครท องถิ่นรักษ โลก (อถล.) (หน า 239 ลำดับที่ 2 .1) จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการให ความรู การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและการดูแลสิ่งแวดล อมในชุมชนให แก อาสาสมัครท องถิ่นรักษ โลก (อถล. ) และผู ที่เกี่ยวข อง เพื่อจ ายเป นค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าเช า / ตกแต งสถานที่ ค าทำความสะอาด ค าสมนาคุณวิทยากร ค าพาหนะวิทยากร ค าวัสดุอุปกรณ ค าเอกสาร และ ค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2.3) ค าลงทะเบียนในการฝ กอบรม จำนวน 35,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าลงทะเบียนในการฝ กอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 4 ) ค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ เช น ค าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค าพาหนะ ค าเช าที่พัก ค าผ านทางด วนพิเศษ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 5 ) ค าใช จ ายในการกำจัดมูลฝอย จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการกำจัดมูลฝอย และมูลฝอยติดเชื้อ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน าที่ 244 ลำดับที่ 5.1 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy