เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.40 1) โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล จำนวน 20,000,000 บาท (หน า 244 ลำดับที่ 5 .1) เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการกำจัดมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ในเขตเทศบาล ให แก องค การบริหารส วนจังหวัด นนทบุรี ตามปริมาณที่กำจัดในแต ละเดือน รวมถึงค าดำเนินการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่นอื่น ในกรณีที่ไม สามารถนำมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค การ บริหารส วนจังหวัดนนทบุรีได ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 2.6 ) ค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน กรณีเจ าหน าที่กองสาธารณสุขฯกระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ. 2539 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทค าบำรุงรักษาและซ อมแซม จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม และ ศูนย บริการสาธารณสุข เพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ ดังนี้ - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมครุภัณฑ เช น รถยนต บรรทุกขยะ รถยนต บรรทุกน้ำ รถยนต เครื่องตัดหญ า เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เครื่องจักรกล เป นต น - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินอื่น เช น วัสดุต างๆ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 27,780,000 บาท (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงาน เช น เครื่องเขียน แบบพิมพ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม บรรทัด กระดาษไข ถังน้ำดื่มและน้ำดื่ม หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือวิชาการ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทวัสดุไฟฟ าและวิทยุ จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุไฟฟ าและวิทยุ เช น หลอดไฟฟ า สายไฟฟ า ฟ วส เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทวัสดุงานบ านงานครัว จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุงานบ านงานครัวสำหรับกองสาธารณสุขฯ เช น เข ง ไม กวาด ภาชนะใส ของ ถังขยะพลาสติก ชนิดมีล อเลื่อน ถุงขยะพลาสติก บุ งเต า เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy