เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.4 1 (4) ประเภทวัสดุก อสร าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุก อสร าง เช น ไม สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทินเนอร หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส ง จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุยานพาหนะและขนส ง เช น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต และ รถจักรยานยนต เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น จำนวน 18,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น เช น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ าน / แก สหุงต ม เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย เช น ถุงมือแพทย แอลกอฮอล สำลี ผ าพันแผล วัคซีน ยาและ เวชภัณฑ หลอดแก ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ นกำจัดยุงและแมลง สารเคมีต างๆ วัสดุอุปกรณ ทาง การแพทย เพื่อการตรวจรักษา เป นต น สำหรับการจัดกิจกรรมให บริการป องกันและควบคุมโรคต างๆ เช น โรคไข เลือดออก ไข หวัดนก ไข หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข องของกองสาธารณสุขฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุการเกษตร เช น ใบมีดเครื่องตัดหญ า สายเอ็นเครื่องตัดหญ า อุปกรณ เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ ปลาหางนกยูง พันธุ ไม ดอกไม ประดับ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 200,000 บาท เพื่ อจ ายเป นค าวัสดุโฆษณาและเผยแพร เช น โฟม กระดาษโปสเตอร แผงติดประกาศ ผ า / แผ นป าย ประชาสัมพันธ เทปหรือแผ นบันทึกเสียง / ภาพ รูปที่ได จากการล าง / อัด / ขยาย ถ าน / แบตเตอรี่สำหรับกล อง ถ ายรูป และสื่อประชาสัมพันธ ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (10) ประเภทวัสดุเครื่องแต งกาย จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุเครื่องแต งกาย เช น เสื้อ ถุงมือ รองเท า เป นต น เพื่อใช ในการปฏิบัติงานด านการรักษา ความสะอาด งานเก็บขยะมูลฝอย และงานป องกันและควบคุมโรค ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy