เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส.43 งบลงทุน รวม 6,300,000 บาท ค าครุภัณฑ รวม 5,800,000 บาท ( 1 ) ประเภทค าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 5,800,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของกองสาธารณสุขฯ เช น รถยนต รถยนต บรรทุก ขยะ รถยนต บรรทุกน้ำ เครื่องจักรกล เป นต น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก อสร างและ ครุภัณฑ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน า 398 ลำดับที่ 1. 1 (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าที่ดิน และสิ่งก อสร าง จำนวน 500,000 บาท (1) ประเภทค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร าง จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ตามโครงการบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินสิ่งก อสร าง และครุภัณฑ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม ตามแผนพัฒนา ท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน า 398 ลำดับที่ 1. 1 (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy