เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม แผนงานสร างเสริมความเข มแข็งของชุมชน ประมาณการรายจ ายรวม 100,000 บาท งานส งเสริมและสนับสนุนความเข มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท ค าใช สอย รวม 100,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ ดังนี้ (1 .1) ค าใช จ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข งขัน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการ เบิกจ ายค าใช จ ายในการจัดงาน การจัดการแข งขันกีฬาและการส งนักกีฬาเข าร วมการแข งขันกีฬาขององค กร ปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการเบิกค าใช จ ายในการบริหารงานของ องค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25 70) จำนวน 1 โครงการ ได แก 1) โครงการรณรงค สร างชุมชนน าอยู หน าบ าน น ามอง (หน า 261 ลำดับที่ 1.1) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค พัฒนาสภาพแวดล อมของที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อ ส งเสริมสนับสนุนให ประชาชนมีส วนร วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล อมที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อจ ายเป น ค าสมนาคุณวิทยากร ค าตกแต งสถานที่ ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าจ างเหมาชุดการแสดง ค าเช าเครื่องเสียง ค าทำความสะอาด ค าสื่อประชาสัมพันธ ค าวัสดุอุปกรณ ค าเอกสาร และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy