เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม แผนงานการเกษตร ประมาณการรายจ ายรวม 300,000 บาท งานสิ่งแวดล อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 300,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 300,000 บาท ค าใช สอย รวม 300,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ ดังนี้ (1.1) ค าใช จ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข งขัน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว าด วยการ เบิกจ ายค าใช จ ายในการจัดงาน การจัดการแข งขันกีฬาและการส งนักกีฬาเข าร วมการแข งขันกีฬาขององค กร ปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการเบิกค าใช จ ายในการบริหารงานของ องค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25 70) จำนวน 3 โครงการ ได แก 1) โครงการส งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข ายรวมใจ ชุมชนอนุรักษ คลองบางพูด (หน า 268 ลำดับที่ 3.1) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค พัฒนาคลองบางพูด สนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงฟ  นฟู สภาพแหล งน้ำและพัฒนาสภาพแวดล อมในคลองบางพูด เพื่อจ ายเป น ค าสมนาคุณวิทยากร ค าตกแต งสถานที่ ค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่ องดื่ ม ค าทำความสะอาด ค าเช าเครื่ องเสียง ค าชุดการแสดง ค าสื่อ ประชาสัมพันธ ค าเอกสาร และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy