เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สส. 4 6 2) โครงการส งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข ายรวมใจ ชุมชนอนุรักษ คลองบางตลาด (หน า 269 ลำดับที่ 3.2) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค พัฒนาคลองบางตลาด สนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงฟ นฟู สภาพแหล งน้ำและพัฒนาสภาพแวดล อมในคลองบางตลาด เพื่อจ ายเป น ค าสมนาคุณวิทยากร ค าตกแต ง สถานที่ ค าทำความสะอาด ค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าเช าเครื่องเสียง ค าชุดการแสดง ค าสื่อ ประชาสัมพันธ ค าเอกสาร และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 3) โครงการอบรมให ความรู การติดตั้งถังดักไขมัน (หน า 270 ลำดับที่ 3.3) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการอบรมให ความรู ในการจัดทำถังดักไขมัน ให แก แกนนำชุมชน อถล. ผู ประกอบการ และผู เกี่ยวข อง เพื่อจ ายเป นค าอาหาร อาหารว างและเครื่องดื่ม ค าเช า/ตกแต งสถานที่ ค าทำความสะอาด ค าสมนาคุณวิทยากร ค าวัสดุอุปกรณ ค าเอกสาร และค าใช จ ายอื่นที่จำเป นตามโครงการ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy