เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร างความเข็มแข็งของชุมชน - งานส งเสริมและสนับสนุนความเข มแข็งชุมชน

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy