เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สก.2 (3) ประเภทเงินประจำตำแหน ง จำนวน 9,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินประจำตำแหน งให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ผู มีสิทธิได รับตามบัญชีอัตราเงิน ประจำตำแหน งของพนักงานท องถิ่น และเป นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง ให แก หัวหน าฝ าย (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4 ) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง และเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5 ) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต างๆ สำหรับพนักงานจ าง ดังนี้ - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ าง เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างทั่วไปที่บรรจุ หรือแต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งนั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษาระดับ ต่ำกว าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผน อัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงาน ส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข อง (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบดำเนินงาน รวม 2,716,000 บาท ค าตอบแทน รวม 330,000 บาท (1 ) ประเภทค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น และ พนักงานจ าง ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy