เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สก.3 (2 ) ประเภทค าเช าบ าน จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าเช าบ านให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3 ) ประเภทเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร ให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตาม ระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าใช สอย รวม 2,265,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการของ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห เช น (1.1) ค าเย็บหนังสือ เข าปกหนังสือ ค าเข าเล มเอกสาร (1.2) ค าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพ ต างๆ (1.3) ค าธรรมเนียมต างๆ ฯลฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2 ) ประเภทรายจ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต างๆ ดังนี้ (2 .1) ค ารับรอง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าใช จ ายที่เกี่ยวกับ การประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ ต างๆ ประชุมประจำเดือนภายในกองสวัสดิการสังคม ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต างๆ และค าใช จ ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการเบิก ค าใช จ ายในการบริหารงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy