เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สก.8 (5 ) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุคอมพิวเตอร เช น แผ นหรือจานบันทึกข อมูล เทปบันทึกข อมูล เครื่องอ านและบันทึกข อมูล เมาส แป นพิมพ ( KeyBoard ) เมนบอร ด แผ นกรองแสง ตลับผงหมึก/กระดาษต อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ คอมพิวเตอร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร โน ตบุ ก แบบสิทธิ การใช งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต องตามกฎหมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟต แวร ที่มีหรือไม มีกำหนดไว ในเกณฑ ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ และระบบคอมพิว เตอร และมีราคาต อหน วย ไม เกิน 20,000 บาท เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (6 ) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุอื่นๆที่ใช ในการปฏิบัติงาน ของกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบลงทุน รวม 50,000 บาท ค าครุภัณฑ รวม 50,000 บาท (1 ) ประเภทค าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของกองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก อสร างและครุภัณฑ ในความรับผิดชอบ ของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 25 70 ) หน า 397 ลำดับที่ 1.1 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy