เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สก. 11 (2 ) ประเภทค าเช าบ าน จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าเช าบ านให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3 ) ประเภทเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร ให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตาม ระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าใช สอย รวม 335,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม เช น (1.1) ค าเย็บหนังสือ เข าปกหนังสือ ค าเข าเล มเอกสาร ค าถ ายเอกสาร (1.2) ค าธรรมเนียมต าง ๆ เช น ค าธรรมเนียมไฟฟ า/น้ำประปา/โทรศัพท เป นต น (1.3) ค าจ างเหมาบริการ เช น ค าจ างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ( 1.4) ค าเช าทรัพย สิน เช น ค าเช าเครื่องถ ายเอกสาร ค าเช าเครื่องโรเนียว ( 1.5) ค าการตรวจสภาพมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท อไอเสียของรถ และเครื่องจักรกล ฯลฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2 ) ประเภทรายจ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต างๆ ดังนี้ (2 .1) ค ารับรอง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าใช จ ายที่เกี่ยวกับ การประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ ต างๆ ประชุมประจำเดือนภายในกองสวัสดิการสังคม และค าใช จ ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการเบิกค าใช จ ายในการบริหารงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3 ) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ จำนวน 125,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ ดังนี้

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy