เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สก.14 (8 ) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบลงทุน รวม 150,000 บาท ค าครุภัณฑ รวม 100,000 บาท (1 ) ประเภทค าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก อสร างและครุภัณฑ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 25 70 ) หน า 4 01 ลำดับที่ 1. 1 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าที่ดินและสิ่งก อสร าง รวม 50,000 บาท (1 ) ประเภทค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าปรับปรุงอาคารสถานที่ ของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่ งก อสร างแล ะครุภัณฑ ในความรับผิดชอบของกอ งสวัสดิการสั งคม ต ามแผนพัฒ น าท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 25 70 ) หน า 4 01 ลำดับที่ 1.1 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy