เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สก. 1 8 (3 ) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ รวม 7,075,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ ของ กองสวัสดิการสังคม และ ศูนย ฝ กอาชีพและจำหน ายผลิตภัณฑ ชุมชน ดังนี้ (3 .1) ค าใช จ ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการเลือกตั้งระดับชุมชนตามโครงการตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.256 6 - 25 70 ) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน 500,000 บาท ( หน า 3 38 ลำดับที่ 1) เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วย คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 เพื่อจ ายเป น ค าใช จ ายเกี่ยวกับการใช และตกแต งสถานที่ฝ กอบรม ค าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค าถ ายเอกสาร ค าพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ ค าเช าอุปกรณ ต างๆ ในการฝ กอบรม ค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าสมนาคุณวิทยากร ค าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค าแบบพิมพ ค าบัตรเลือกตั้ง ค าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง ค าเช าเต็นท ค าจ างเหมา ทำความสะอาดสถานที่/หน วยเลือกตั้ง และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3.2 ) ค าใช จ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข งขัน จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายโครงการจัดงานต างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดการแข งขัน ของกองสวัสดิการสังคม และของศูนย ฝ กอาชีพและจำหน ายผลิตภัณฑ ชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนา ท องถิ่น (พ.ศ.256 6 – 25 70 ) จำนวน 1 โครงการ ได แก

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy