เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักช าง  แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - งานจราจร  แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - งานสวนสาธารณะ - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - งานบำบัดน้ำเสีย  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก อสร าง  แผนงานการเกษตร - งานสิ่งแวดล อมและทรัพยากรธรรมชาติ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy