เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สช. 2 ของข าราชการ หรือ พนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง ให แก ผู อำนวยการสำนักช าง ผู อำนวยการส วนฯ และหัวหน าฝ ายฯ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 4 ) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 830,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง และเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบดำเนินงาน รวม 1,362,000 บาท ค าตอบแทน รวม 87,000 บาท (1) ประเภทค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างประจำ และพนักงานจ างของสำนักช าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได รับเงิน ตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทค าเช าบ าน จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าเช าบ านให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินช วยเหลือการศึกษาบุตรให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่นและลูกจ างประจำ ที่มีสิทธิ ได รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าใช สอย รวม 1,255,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ ดังนี้ ( 1. 1) ค าเย็บหนังสือหรือเข าปกหนังสือ ค าจัดทำรูปเล มเอกสาร ฯลฯ (2) ค าธรรมเนียมต าง ๆ ที่เกิดจากการรับบริการ ฯลฯ (2.1) โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO : 27001 [ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน า 32 ] ลำดับที่ 9.5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy