เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สช. 3 (2 .2) โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 [ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) หน า 32 ] ลำดับที่ 9.4 (2.3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักช าง [ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน า 27 ] ลำดับที่ 2.1 ( 2.4) โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร [ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน า 28 ] ลำดับที่ 2.2 (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ จำนวน 55,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ ดังนี้ (2.1) ค าลงทะเบียนในการฝ กอบรม จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าลงทะเบียนฝ กอบรมของบุคลากรสำนักช าง และผู ที่เกี่ยวข องที่มีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 2 ) ค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร สำนักช าง และผู ที่เกี่ยวข อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ เช น ค าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค าพาหนะ ค าเช าที่พัก ค าผ านทางด วนพิเศษ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2.3) ค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน กรณีเจ าหน าที่สำนักช างกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 20,000 บาท (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงาน เช น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ ม ตรายาง หมึกเครื่องถ ายเอกสาร แบบพิมพ เทปสันปก สิ่งพิมพ ที่ได จากการซื้อหนังสือวิชาการ น้ำดื่ม ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy