เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักช าง แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน ประมาณการรายจ ายรวม 21,618,000 บาท งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 12,590,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 12,390,000 บาท ค าใช สอย รวม 7,900,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ จำนวน 6,900,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ ดังนี้ (1. 1) ค าจ างเหมาบริการ เช น รื้อย ายเสากล องโทรทัศน วงจรป ด CCTV เดิน สายสัญญาณกล องโทรทัศน วงจรป ด CCTV จัดจ างผู ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ กล องโทรทัศน วงจรป ด CCTV และระบบการจัดการน้ำของเทศบาล ให สามารถทำงานได อย างต อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ตามโครงการจ างบริการบำรุงรักษาและซ อมแซมแก ไขระบบ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ภายใต โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ กล องโทรทัศน CCTV โดยดำเนินการ บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ กล องโทรทัศน CCTV จำนวน 4 รายการ [ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน า 11 - 12 ลำดับที่ 1 ] ดังนี้ 1 ) บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ/ระบบกล องโทรทัศน CCTV ดังนี้ - กล องวงจรป ดถนนเส นหลัก กล องวงจรป ดสำหรับชุมชน และถนน ติวานนท จำนวน 573 กล อง - บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 46 กล อง - บริเวณศูนย ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด (ซอยติวานนท - ปากเกร็ด 1) จำนวน 20 กล อง 2) บำรุงรักษาระบบกล องโทรทัศน วงจรป ดและระบบการจัดการน้ำ จำนวน 1 ระบบ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy