เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สช. 5 3 ) จัดจ างผู ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการกล องโทรทัศน วงจรป ด บริเวณสวน สมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี จำนวน 12 กล อง และค าบริการจัดเก็บสัญญาณภาพผ านระบบเครือข าย อินเตอร เน็ตในรูปแบบ Cloud Computing 4) จัดจ างผู ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการกล องโทรทัศน วงจรป ด บริเวณถนนหลัก และชุมชน (2) ประเภทค าบำรุงรักษาและซ อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินที่อยู ในความรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน สำนักช าง เพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ เช น กล องโทรทัศน วงจรป ด อุปกรณ ระบบการ จัดการน้ำ และวัสดุต าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 30,000 บาท (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงาน เช น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ ม ตรายาง แบบพิมพ เทปสันปก สิ่งพิมพ ที่ได จาก การซื้อ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทวัสดุงานบ านงานครัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุงานบ านงานครัว เช น ถังขยะ ไม กวาด แก วน้ำ มีด ถุงดำ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าสาธารณูปโภค รวม 4,460,000 บาท (1) ประเภทค าไฟฟ า จำนวน 1,450,000 บาท เพื่อจ ายเป นค ากระแสไฟฟ าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู ในความรับผิดชอบของสำนักช าง เช น ห องควบคุม กล องโทรทัศน วงจรป ด CCTV ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และกล องโทรทัศน วงจรป ด CCTV ที่ติดตั้งภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทค าบริการโทรศัพท จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าบริการโทรศัพท พื้นฐานในสำนักงานสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู ในความรับผิดชอบของ สำนักช าง เช น ห องควบคุมกล องโทรทัศน วงจรป ด CCTV ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy