เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สช. 12 ( 2 . 4 ) ไฟกระพริบโซล าเซลล จำนวน 310,000 บาท (หน า 43 ลำดับที่ 110) เพื่อจ ายเป นค าจ างทำไฟกระพริบโซล าเซลล พร อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 10 ชุดต อป ซึ่งไม มี กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต มีความจำเป นต องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่อความ ปลอดภัยในการสัญจร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2.5) ป ายหมายเลขทางหลวงท องถิ่น จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าจ างทำป ายหมายเลขทางหลวงท องถิ่น พร อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 3 0 ป าย ซึ่งไม มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต มีความจำเป นต องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่อความ อำนวยความสะดวกแก ประชาชน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) หน าที่ 32 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 ) ประเภทค าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 3 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของสำนักช าง เพื่อให สามารถใช งานได ปกติ เช น รถยนต ป ายเกี่ยวกับจราจร ไฟสัญญาณจราจร ป ายจราจรและอุปกรณ จราจร ป ายบอกชื่อซอย ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 ) และที่แก ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน า 35 ลำดับที่ 92

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy