เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สช. 30 ( 2.2) เครื่องสำรองไฟฟ า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท เพื่อจ ายเป นค าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายในศูนย รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 2.3) เครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าจัดซื้อเครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร เพื่อใช ปฏิบัติงานภายในภารกิจของเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทค าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รวม 200,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของสำนักช าง เพื่อให สามารถใช งานได ปกติ เช น รถยนต Rotary drum ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก อสร างและครุภัณฑ ในความรับผิดชอบของ สำนักช าง ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแก ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 หน า 35 ลำดับที่ 93 ค าที่ดินและสิ่งก อสร าง รวม 300,000 บาท (1) ประเภทค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร าง รวม 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร างที่อยู ในความรับผิดชอบของสำนักช าง เช น อาคาร ภายในศูนย รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก อสร างและครุภัณฑ ในความ รับผิดชอบของสำนักช าง ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแก ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน าที่ 35 ลำดับที่ 93

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy