เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สช. 32 (4) ประเภทค าจ างลูกจ างประจำ จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินค าจ างประจำให แก ลูกจ างประจำ พร อมทั้งเงินปรับปรุงค าจ างประจำ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของลูกจ างประจำ จำนวน 3,000 บาท - เงินค าตอบแทนพิเศษของลูกจ างประจำที่ได รับค าจ างถึงขั้นสูงหรือใกล ถึงขั้นสูงของตำแหน ง เพื่อจ ายเป นเงินค าตอบแทนพิเศษของลูกจ างประจำที่ได รับการประเมินให เลื่อนขั้นค าจ างเกินกว าขั้นที่เหลืออยู โดยนำผลการเลื่อนขั้นส วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป นค าตอบแทนพิเศษในอัตราร อยละตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนคร ปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการ ค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและ พนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ างประจำ เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ างประจำ ที่บรรจุหรือแต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งนั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วน ท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข อง (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (6) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 11,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง และเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (7) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 1, 700 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต างๆ สำหรับพนักงานจ าง ดังนี้ - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ าง เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างทั่วไปที่บรรจุหรือ แต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งนั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy