เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ 40,000 40,000 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน 80,000 80,000 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 10,000 10,000 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 1,000 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 10,000 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 ประเภทวัสดุอื่น ๆ 4,000 4,000 ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า 100,000 100,000 ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล 9,000 9,000 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 7,000 7,000 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 7,000 7,000 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,000 10,000 3.13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy