เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการ 64,000 64,000 ประเภทเงินบาเหน็จรางวัล 20% 1,440,000 1,440,000 ประเภทเงินทานุบารุงท้องถิ่น 30% 2,160,000 2,160,000 ประเภทเงินทุนดาเนินการ 50% 3,600,000 3,600,000 3.14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy