เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

293
293
1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 15,000,000 บาท 293
(หน้า 150 ลำดับที่ 1.1) 293
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 298
312
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 312
317
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 317
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,031,000 บาท 317
แผนงานบริหารงานทั่วไป 317
ประมาณการรายจ่ายรวม 24,031,000 บาท 317
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 800,000 บาท 318
343
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 343
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 343
แผนงานบริหารงานทั่วไป 343
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 132,000 บาท 344
งานการเกษตร 348
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 348
แผนงานการเกษตร 348
ประมาณการรายจ่ายรวม 100,000 บาท 348
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท 348
359
แผนงานการศึกษา 359
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 24,677,145 บาท 359
369
แผนงานการศึกษา 369
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 181,503,700 บาท 369
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 08... 381
392
แผนงานการศึกษา 392
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 1,280,000 บาท 392
395
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 395
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,537,000 บาท 395
399
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 399
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 9,417,500 บาท 399
404
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 404
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 404
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 404
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 400,293,110 บาท 404
แผนงานสาธารณสุข 404
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 198,387,110 บาท 404
สส.2 405
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 120,000 บาท 405
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5,000,000 บาท 406
งบดำเนินงาน รวม 178,034,800 บาท 406
ค่าตอบแทน รวม 1,420,000 บาท 406
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ 406
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 407
จำนวน 300,000 บาท 407
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้ 407
(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 100,000 บาท 408
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท 408
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น 408
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น 408
414
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 414
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 414
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 414
แผนงานสาธารณสุข 414
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 600,000 บาท 415
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ 416
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 417
420
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 420
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 420
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 420
แผนงานสาธารณสุข 420
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,500,000 บาท 421
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ 422
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 423
สส.21 424
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 600,000 บาท 424
431
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 431
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 431
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 431
แผนงานสาธารณสุข 431
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,500,000 บาท 432
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ 433
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท 434
438
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 438
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 438
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 438
แผนงานเคหะและชุมชน 438
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 161,955,000 บาท 438
สส.36 439
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3,500,000 บาท 439
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 50,000,000 บาท 439
งบดำเนินงาน รวม 85,085,000 บาท 440
ค่าตอบแทน รวม 10,050,000 บาท 440
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ 440
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 441
จำนวน 20,955,000 บาท 441
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้ 441
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 441
จำนวน 600,000 บาท 441
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่... 441
1) โครงการรณรงค์ลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย 441
(หน้า 241 ลำดับที่ 2.3) จำนวน 600,000 บาท 441
(2.6) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 40,000 บาท 443
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000,000 บาท 443
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น 443
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น 443
447
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 447
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 447
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 447
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 447
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท 447
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 447
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 447
จำนวน 100,000 บาท 447
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้ 447
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 447
จำนวน 100,000 บาท 447
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่... 447
1) โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง 447
(หน้า 261 ลำดับที่ 1.1) จำนวน 100,000 บาท 447
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื... 447
448
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 448
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 448
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 448
แผนงานการเกษตร 448
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 300,000 บาท 448
งบดำเนินงาน รวม 300,000 บาท 448
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 448
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 448
จำนวน 300,000 บาท 448
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้ 448
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 448
จำนวน 300,000 บาท 448
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า... 448
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจ 448
ชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด 448
(หน้า 268 ลำดับที่ 3.1) จำนวน 100,000 บาท 448
(หน้า 269 ลำดับที่ 3.2) จำนวน 100,000 บาท 449
(หน้า 270 ลำดับที่ 3.3) จำนวน 100,000 บาท 449
451
กองสวัสดิการสังคม 451
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,577,000 บาท 451
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 451
ประมาณการรายจ่ายรวม 4,660,000 บาท 451
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 180,000 บาท 453
459
กองสวัสดิการสังคม 459
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 459
ประมาณการรายจ่ายรวม 17,917,000 บาท 459
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 461
465
กองสวัสดิการสังคม 465
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 465
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 467
481
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 390,394,200 บาท 481
ประมาณการรายจ่ายรวม 3,026,400 บาท 481
484
ประมาณการรายจ่ายรวม 21,618,000 บาท 484
493
ประมาณการรายจ่ายรวม 167,356,900 บาท 493
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 9,684,100 บาท 493
511
งานบำบัดน้ำเสีย รวม 113,959,300 บาท 511
งบบุคลากร รวม 15,293,000 บาท 511
521
ประมาณการรายจ่ายรวม 192,172,900 บาท 521

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy