แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ( บาท ) ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง ถนนและท่อระบายน ้ า 1.1 โครงการปรับปรุง - ปรับปรุงถนน คสล . กว้างประมาณ 2,500,000 บริเวณหลังโรงเรียน ส้านักช่าง ถนน คสล . และ 1.40-2.50 ม . ยาวประมาณ 150.00 ม . ( เงินรายได้ ) วัดกู้ ท่อระบายน ้ า บริเวณ หนา 0.15 ม . พืนที่ประมาณ หลังโรงเรียนวัดกู้ 333.00 ตร . ม . ( ไม่รวมพืนที่บ่อพัก คสล .) และวางท่อระบายน ้ า HDPE Ø 0.80 ม . พร้อมบ่อพัก คสล . ความยาวประมาณ 150.00 ม . จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 แบบ ผด .02 เทศบาลนครปากเกร็ด พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566 45

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy