แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการที่ คิดเป็น จานวน คิดเป็น ดาเนินการ ร้อยละของ งบประมาณ ร้อยละของ โครงการ งบประมาณ ทั้งหมด ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 0.94 1,600,000 0.11 - กองการเจ้าหน้าที่ ด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา 18 8.45 85,179,459 5.73 - กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา 1 0.47 26,693,400 1.79 - กองการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนงานการศึกษา 10 4.69 3,042,000 0.20 - กองการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.47 2,000,000 0.13 - กองสวัสดิการสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.47 3,870,000 0.26 - กองการศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 1.88 20,330,000 1.37 - สานักปลัดเทศบาล และวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา 2 0.94 1,150,000 0.08 - กองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 2.35 5,250,000 0.35 - กองการศึกษา 44 20.66 149,114,859 10.02 3 สรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก แบบ ผด. 01

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy